به نام آن که به کیهان کیان بخشید و به هستی حیات داد

آفرینش در جهان، خصوصیتی است که توسط خداوند برای انسان، به ودیعه …

شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)

این کاتالوگ تقدیم می شود به خاطره عزیز مهندس رضا ضیایی از بن…