چشم انداز

مــا معتقدیــم بــا قــرار دادن شــعار مشــتری مــداری، کیفیــت محــوری و دانــش محــوری در ســرلوحه تمــام زمینــه هــای فعالیــت، مــی تــوان همــواره ســرآمد، نــوآور و بهتریــن بــود. اکنــون بــا اطمینــان مــی گوییــم بــا در نظــر گرفتــن ســرعت و دقــت بــالا، خدمــات دهــی منحصــر بــه فــرد بــه نیازهــای مشــتریان و همــگام شــدن بــا تکنولــوژی روز دنیــا، افزایــش دامنــه نفــوذ برنــد در عرصــه تجــارت جهانــی و صــادرات محصــولات بــه بازارهــای بیــن المللــی بــه بهتریــن و بزرگتریــن هلدینــگ خصوصــی در کشــور و معتبــر در مجامــع بیــن المللــی تبدیــل خواهیم شــد.

بیانیه ماموریت

هلدینــگ فریکــو از ابتــدای آغــاز راه، بــرای متمایــز بــودن و معتبــر بــودن تــلاش کرده است. اکنون حاصل این تلاش پس از ۲۳ ســال فعالیــت بی وقفــه شــرکت بــزرگ و کوچــک بــا دامنــه فعالیــت وســیع داخلــی و خارجــی اســت. ایــن مجموعــه ســعی دارد بــا ایفــای نقشــی موثــر در توســعه صنعــت و اقتصاد کشــور، ســهم خــود را در تولیــد اشــتغالزایی و بــه کارگیــری ســرمایه هــای انســانی و اســتعدادهای جــوان در بخــش های مختلــف صنعــت، بازرگانی، خدمــات و کشــاورزی به بهتریــن نحــو ممکــن ادا کنــد. هــم چنیــن بــا حضــور در بازارهای رقابــت بین المللــی و افزایــش صــادرات کالای با اصالــت، مطابق بــا معیارهــا و اســتانداردهای جهانی، فعالیــت خــود را تنهــا بــه داخــل کشــور محــدود نکنــد و چــرخ اقتصــاد کشــور را تــا فراســوی مرزها حرکــت دهد. نیازســنجی گســترده و بــه موقــع از مشــتریان در کنــار رعایــت قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی و بهداشــتی و بــه کارگیــری نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد، موجبــات جلــب رضایــت و وفــاداری مصــرف کننــدگان و ســایر ذی نفعــان ایــن مجموعــه را فراهــم کــرده اســت. ایــن هلدینــگ اکنــون درصــدد اســت تــا بــا ارتقای اعتبــار و ارزش نــام تجــاری شــرکت، جایــگاه خــود را بــه عنــوان هویــت (برنــد) برتــر در سیســتم اقتصــادی کشــور تثبیــت کند. هــم چنین مســوولیت اجتماعــی خود را بــرای افزایــش رفــاه در جامعــه و توســعه پایــدار اقتصــادی در کشــور بــه عنــوان یــک هلدینــگ برتــر اجــرا کند.