نظام ارزشی

هلدینــگ فریکــو همــواره بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و احتــرام بــه ارزش هــای معنــوی و اســلامی بــا حفــظ کرامــت انســانی، عدالــت اجتماعــی و هویت ملــی در کنــار تعهــد، مســئولیت پذیــری و پاســخگویی بــه ســوی توســعه گرایی و نواندیشــی گام برداشــته اســت. قانون مداری و دانایی محوری را افتخار خود می داند و عملکرد خود را هرگز مبرا از نقد نمی بیند. با استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیا در بهترین و جدیدترین خدمات دهی برای برآوردن نیازهای آشکار و پنهان مشتریان تلاش می کند. کارایی، بهره وری و ارزش افزایی را در کنار اثربخشی و کیفیت مداری قرار داده و بر صداقت، درستی و سلامت در انجام امور اهتمام می ورزد.