درباره ما

هلدینــگ فریکــو بــا شــعار مشــتری مــداری، کیفیــت محــوری و دانــش محــوری در ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی تأســیس شــد. ایــن مجموعــه بــا فعالیــت در ســه بخش صنعتــی، بازرگانــی، خدمــات و کشــاورزی هــم اکنــون دارای ۱۱ شــرکت زیــر مجموعــه بــا تعــدادی بالــغ بــر ۳۰۰۰ نیــروی انســانی اســت.

ایــن مجموعــه نمــادی آشــکار از مشــارکت بخــش خصوصــی در رشــد صنعــت، اقتصــاد و اشــتغال زایــی در ایــران اســلامی اســت کــه بــا تأســیس دفاتــر متعــدد در کشــورهای دیگــر ماننــد امــارات متحــده عربــی نــام خــود را در بازارهــای جهانــی نیــز به ثبت رســانده اســت. در طــول ســالهای فعالیت، هلدینــگ فریکو، موفق شــده بــا مطالعــه جامــع بــازار هــدف و نیــاز ســنجی گســترده در جامعــه، بــا برنامــه ریــزی اســتراتژیک، بــر بخشــی از صنایــع، برای رفــع نیــاز موجــود تمرکزکنــد و در این مســیر بــا اســتفاده از فرصتهــای مطلــوب بــازار ، جایــگاه خــود را در کشــور در بیــن رقبــا ارتقــا دهد.

حضــور جمعــی از متخصصیــن در اعضــای هیــات مدیــره و معاونــان ایــن شــرکت بــه گونه ایســت کــه گنجینــه ارزشــمندی از تجربــه و دانــش تخصصــی را در حوزه هــای مالــی و ســرمایه گــذاری، فنــی و اجرایــی و صنعتــی و تجــاری در اختیــار ایــن مجموعــه گذاشــته اســت کــه ایــن امــر در اخــذ تصمیمات منطقــی با لحــاظ منافع و مصالــح اصولــی ســازمان و مشــتریان ( اعــم از پیمانــکاران، کارفرمایــان، ســرمایه گــذاران، خریــداران و … ) نقشــی انکار ناپذیــر دارد. کوشــش خانواده بــزرگ هلدینگ فریکــو در ایــن ســالها آن بــوده اســت کــه بــا بهــره منــدی از نیروهــای انســانی بومــی دانــش محــور و متعهــد خویــش و نیــز اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا؛ ضمــن شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف خــود و بررســی دقیــق فرصتهــا و تهدیدهــای محیطــی، بــر غنــای توانمنــدی خویــش در صنایــع مختلــف بیفزایــد و حتی در شــرایط دشــوار تحریمهــا و بحرانهــای داخلــی و بیــن المللــی بــه چرخــش چرخــه صنعــت و اقتصــاد کشــور یــاری رســاند کــه البته حاصــل ایــن کوشــش در فعالیتها و پــروژه هــای انجــام شــده نمایان اســت