به نام آن که به کیهان کیان بخشید و به هستی حیات داد

آفرینش در جهان، خصوصیتی است که توسط خداوند برای انسان، به ودیعه گذاشته شده است.

آسایشی که اکنون انسان بدست آورده و از آن لذت می برد؛ بدون تلاش های پیشینیان در این امر به وجود نمی آمد. در واقع، با ادامه تلاش های وسیع و مقاصد قوی پیشتازان، دنیا و بشریت در انتظار آینده ای پیشرفته تر و روشن تر گام برمی دارد. بشریت ایفا نمائیم. ِاین جانب، گروه فریکو و هر عضو این خانواده مفتخریم که نقش موثری – هر چند کوچک- در کاروان رو به تکامل فعالیــت هــای اصلــی مــا بــه طــور گســترده بــر صنعــت و تکنولــوژی متمرکــز اســت و همــان طــور کــه مــی دانیــم فعالیــت هــای صنعتــی یــک ثــروت بیــن نســلی اســت کــه حفاظــت از تــلاش هــای پیشــینیان و افــزودن ارزش هــای خلاقانــه مــان بــه نتایــج شــان و هــم چنین تحویــل ایــن دســتاوردهای جدید به نســل هــای آینــده، از بزرگتریــن اهداف ماست.

امیدواریــم آن چــه ایــن جانــب و دوســتانم در حــال اجرایــش هســتیم مــورد رضایــت خداونــد و بندگانــش باشــد و خواســتار یــاری دســت توانــای او برای توســعه و دســتاوردهای بیشــتر هستیم.

رییس هیئت مدیره هلدینگ فریکو

دکتر سیدمهدی میرسلیمی