شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)

این کاتالوگ تقدیم می شود به خاطره عزیز مهندس رضا ضیایی از بنیانگذاران شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)