۳۰۰۰+

پرسنل

۱۵

شرکت ها

۶

سایت های تولیدی

۲۱

مراکز پخش

درباره ما

هلدینــگ فریکــو بــا شــعار مشــتری مــداری، کیفیــت محــوری و دانــش محــوری در ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی تأســیس شــد. ایــن مجموعــه بــا فعالیــت در ســه بخش صنعتــی، بازرگانــی، خدمــات و کشــاورزی هــم اکنــون دارای ۱۱ شــرکت زیــر مجموعــه بــا تعــدادی بالــغ بــر ۳۰۰۰ نیــروی انســانی اســت.

هدف ما معرفی محصولات با کیفیت برتر و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان است

شرکت ها
 
 
 

یکــی از ســالم تریــن روغــن هــای گیاهــی اســت. ایــن روغــن سرشــار از ویتامین ، آهــن و روی مــی باشــد و از مشــکلات بیماری های B ،اســید فولیک،ویتامیــن E قنــدی مــی کاهــد. ایــن روغــن بــه خاطــر غنــی بــودن از اســید های چــرب غیر اشــباع بــرای ســلامتی مفیــد و در تثبیــت کلســترول خــون موثــر اســت. روغــن مایــع آفتابگــردان نینــا بــا کیفیــت برتــر، بــا رنــگ زرد بســیار شــفاف انتخابــی مناســب بــرای پخــت و پــز و تهیــه ســس و ســالاد اســت و بســیاری از نیازهای روزمــره خانــواده هــای محتــرم را در مصــارف غذایــی بــرآورده مــی ســازد. ایــن روغــن مرغــوب و باکیفیــت، بیشــترین حجــم تولیــد شــرکت فریکو را تشــکیل درصــد از دانــه روغنــی گل هــای آفتابگــردان ۱۰۰مــی دهــد. ایــن محصــول اســتحصال و محصولــی خالــص و طبیعــی اســت و بــه بهتریــن وجــه ممکــن تصفیــه و بســته بنــدی شــده اســت.

افتخارات و جوایز