زنجیره تامین یکپارچه

شــرکت فــرآورده هــای روغنــی ایــران یکــی از بزرگتریــن کارخانــه هــای تولیــدی روغــن نباتــی در ایــران و خاورمیانه اســت کــه در منطقه آزاد ســیرجان احداث شــده اســت. این مجموعــه بــا ظرفیــت تولیــد ســالانه 240 هــزار تــن روغــن خوراکی و با اســتفاده از پیشــرفته تریــن تکنولــوژی ماشــین آلات امریکایــی، اروپایــی و با رعایــت اســتانداردهای جهانی، مرغــوب تریــن روغــن مایــع و جامــد منطقــه را تولیــد مــی کنــد. از نــکات و شــاخص هــای کیفیــت بــی نظیــر تولیــدات ایــن مجموعــه مــی تــوان بــه شــفافیت و خلــوص بســیار بــالای محصــولات اشــاره نمــود کــه نشــان از کیفیــت تصفیــه روغــن در ایــن مجتمــع تولیــدی اســت. شــرکت فــرآورده هــای روغنــی ایــران، تولیــد کننــده روغــن نباتــی آفتــاب گــردان 100 درصــد خالــص در ایــران اســت و عــلاوه بــر آن روغــن ذرت، کانــولا، ســرخ کردنــی و روغــن مخصــوص قنــادی را نیــز بــا کیفیتــی بــی رقیــب عرضــه مــی نمایــد

ترمینــال تخلیــه و بارگیــری بندرعبــاس: بــرای ذخیــره ســازی و توزیــع سراســری روغــن خــام وارداتــی، مخــازن بــه ظرفیــت 250.000 تن و ایســتگاه های تخلیــه و بارگیــری در اراضــی پشــتیبانی بنــدر شــهید رجائــی در ســال  1385 خورشــیدی احــداث شــد. کــه در مجمــوع بزرگترین ترمینــال تخلیــه و بارگیــری روغــن در خاورمیانــه را پدید آورده اســت.دو خط لوله 12 اینچی مجهز به سیستم کویل بخار و عایق کاری شده، رابط مخازن با ایستگاه تخلیه و بارگیری است. تخلیه روغن توسط تلمبه خانه پر قدرت ترمینال شرکت در اسکله های 23 و 24 بندرگاه شهید رجائی صورت می گیرد. عمــل بارگیــری تانکرهــا نیــز در ایســتگاه ترمینــال توســط پمپهــای ســانتریفیوژ بــه قــدرت 300  تــن در ســاعت انجــام مــی شــود کیفیت کلیــه روغــن هــا و چربیهــای وارداتی در بــدو ورود توســط شــرکت، کنتــرل و میــزان مــواد اضافــی آنهــا مشــخص می شــود. هم چنین تعــدادی از مخــازن ترمینــال بندرعبــاس بــا برخــورداری از تکنولوژی گرمکــن امکان نگهــداری انــواع روغــن پالــم را نیز دارا هســتند .

3000+

پرسنل

11

شرکت ها

6

کارخانه ها

15

مراکز پخش

درباره ما

هلدینــگ فریکــو بــا شــعار مشــتری مــداری، کیفیــت محــوری و دانــش محــوری در ســال 1372 خورشــیدی تأســیس شــد. ایــن مجموعــه بــا فعالیــت در ســه بخش صنعتــی، بازرگانــی، خدمــات و کشــاورزی هــم اکنــون دارای 11 شــرکت زیــر مجموعــه بــا تعــدادی بالــغ بــر 3000 نیــروی انســانی اســت.

هدف ما معرفی محصولات با کیفیت برتر و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان است

شرکت ها
 
 
 

یکــی از ســالم تریــن روغــن هــای گیاهــی اســت. ایــن روغــن سرشــار از ویتامین ، آهــن و روی مــی باشــد و از مشــکلات بیماری های B ،اســید فولیک،ویتامیــن E قنــدی مــی کاهــد. ایــن روغــن بــه خاطــر غنــی بــودن از اســید های چــرب غیر اشــباع بــرای ســلامتی مفیــد و در تثبیــت کلســترول خــون موثــر اســت. روغــن مایــع آفتابگــردان نینــا بــا کیفیــت برتــر، بــا رنــگ زرد بســیار شــفاف انتخابــی مناســب بــرای پخــت و پــز و تهیــه ســس و ســالاد اســت و بســیاری از نیازهای روزمــره خانــواده هــای محتــرم را در مصــارف غذایــی بــرآورده مــی ســازد. ایــن روغــن مرغــوب و باکیفیــت، بیشــترین حجــم تولیــد شــرکت فریکو را تشــکیل درصــد از دانــه روغنــی گل هــای آفتابگــردان 100مــی دهــد. ایــن محصــول اســتحصال و محصولــی خالــص و طبیعــی اســت و بــه بهتریــن وجــه ممکــن تصفیــه و بســته بنــدی شــده اســت.

افتخارات و جوایز